Skip links

Algemene Voorwaarden

24 Mei 2023

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. Opdrachtgever: de wederpartij van WhinWhin.
2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en WhinWhin.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door WhinWhin gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door WhinWhin verrichtte handelingen.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met WhinWhin verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van WhinWhin en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WhinWhin en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. De door WhinWhin gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. WhinWhin is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 14 dagen, aan WhinWhin wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en WhinWhin zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht WhinWhin niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen
1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat WhinWhin gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste twee maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor WhinWhin van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering zoals beschreven in de offerte.
4. Eén maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door WhinWhin aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schort de betalingsverplichting niet op.
6. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
7. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
8. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15,00. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Abonnementen
1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig abonnement met betrekking op domeinnamen, hosting, website onderhoud en website ondersteuning.
2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het maandelijks updaten en back-uppen van de website.
3. Met ondersteuning van de website wordt bedoeld het oplossen van inhoudelijke en functionele gerelateerde problemen op bestaande pagina’s.
4. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de opdrachtgever doorberekend.
5. Kosten van een abonnement gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het abonnement worden voldaan.
6. De opzegtermijn voor een abonnement is 2 maanden voor het einde van de abonnementsdatum. 3 maanden voor het einde van de abonnementsdatum ontvangt de opdrachtgever een herinnering. Bij geen schriftelijke reactie binnen de opzegtermijn van 2 maanden wordt het abonnement met dezelfde specificaties stilzwijgend verlengd met 1 jaar.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
2. WhinWhin mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
1. WhinWhin zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal WhinWhin steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WhinWhin aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WhinWhin worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WhinWhin zijn verstrekt, heeft WhinWhin het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. WhinWhin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WhinWhin kenbaar behoorde te zijn.
5. WhinWhin zal diensten en producten opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen.
Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
6. Indien door WhinWhin of door WhinWhin ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart WhinWhin voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk
1. Indien WhinWhin op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan WhinWhin worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van WhinWhin. WhinWhin is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2. Voorzover voor de producten en diensten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal WhinWhin opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor WhinWhin van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging
1. Abonnementen kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
2. WhinWhin kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met WhinWhin gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
3. WhinWhin heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens WhinWhin niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. WhinWhin zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van WhinWhin kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Levering en levertijd
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 11. Copyright
1. Alle aan WhinWhin verstrekte goederen worden aan opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
2. Alle door WhinWhin ontwikkelde producten en diensten kunnen door WhinWhin voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. WhinWhin en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van WhinWhin zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag.

Artikel 13. Overmacht
1. In geval van overmacht is WhinWhin gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
3. WhinWhin is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop WhinWhin geen invloed kan uitoefenen.
4. WhinWhin is nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van de gegevens, bescheiden, foto’s e.d. – al dan niet door hackers -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van WhinWhin of zijn leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan de gebruiker verstrekte informatie c.q. Bescheiden.

Artikel 14. Diverse bepalingen
1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
3. WhinWhin heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden
1. WhinWhin is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door WhinWhin doorgevoerd. 2. WhinWhin is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud
1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op het te vervaardige product of dienst voor de opdrachtgever. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever. 2. De door WhinWhin vervaardigde product of dienst is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever. 3. Door WhinWhin of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van WhinWhin.

Artikel 17. Privacy bepalingen
1. Uw persoonsgegevens worden door WhinWhin slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. WhinWhin verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.